Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

1. Matsport Mateusz Kuliński, ul. Kąkolowa 7/42 85-811 Bydgoszcz przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do grupy ćwiczącej.
2. Administratorem danych osobowych jest Mateusz Kuliński, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez trenerów oraz księgowego.

Administrator danych informuje, że:
1. Przetwarzane dane osobowe członków oraz kandydatów na członków pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo albo z wystąpieniem z zajęć;
3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy: telefonicznie lub mailowo.
4. Pani/Pana dane osobowe:
– podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
– przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do zajęć
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
(nie są przetwarzane w celach handlowych),
– będą przechowywane, przez okres przynależności do zajęć, a także po ustaniu
członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie
usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
– nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
jakichkolwiek pomiarów,
– nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana
danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
W razie uznania, że przetwarzanie przez Matsport dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
6. Pozyskiwane dane będą wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
– realizacja usługi (np. przeprowadzenie procesu rezerwacji i zakupu usługi, wystawienie faktury),
– do kontaktowania się z użytkownikami poprzez rozsyłanie newslettera i odpowiedzi do użytkowników korzystających z formularzy zawartych na naszej stronie. Dane wprowadzane do konkretnych formularzy wykorzystywane są wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub wykonanie danej usługi lub działania i nie są dalej wykorzystywane.
– w celach statystycznych,
– w celach marketingowych – pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Matsport (np. promujące nadchodzące wydarzenia). Informacje komercyjne generowane są wyłącznie przez nas, nie przekazujemy informacji od podmiotów trzecich, ograniczamy ich objętość i częstotliwość wysyłania.