REGULAMIN

§ 1

1.Przyjęcie trenującego następuje po złożeniu u trenera deklaracji rodziców lub opiekunów prawnych dziecka wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.

2. Przyjęcie trenującego wiąże się z wnoszeniem comiesięcznych składek członkowskich, o których mowa w § 2 regulaminu.

3. O rezygnacji rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić trenera najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już uczęszczało na zajęcia.

§ 2

1. Składki są stałe i niezależne od faktycznych obecności dziecka na zajęciach.

2. Składki wnoszone są w gotówce na pierwszych zajęciach w miesiącu lub na konto do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc:

MATSPORT Mateusz Kuliński

ul. Kąkolowa 7/42

85-811 Bydgoszcz

ING Bank Śląski

03 1050 1139 1000 0091 3977 6257

Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru:

Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej);

np. Jan Judocki – składka za październik 2013

4. W przypadku niewniesienia składki w terminie, dziecko może zostać niedopuszczone do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.

§ 3

1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest w szczególności do:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie sali treningowej sekcji judo klubu LKS „Szubinianka” Szubin ul. Mostowa 14.

b) kulturalnego zachowania się na terenie budynku,

c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek, wszystkich pracowników oraz pozostałych osób;

d) wykonywania poleceń wydanych przez trenera;

e) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach;

f) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);

g) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej judo (wyjście do łazienki, szatni itp.);

h) dbania o sprzęt sportowy;

i) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (judogi lub koszulki i spodenek lub dresu bez suwaków)

§ 5

1. Wszystkie osoby uczęszczające na zajęcia sportowe zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia NNW.

 

Opłacenie składki uważa się za zaakceptowanie powyższego regulaminu.