Regulamin

REGULAMIN Uczestnictwa w zajęciach:
Prowadzący zajęcia zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia lub wycofania z obiektu osoby, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie posiadania objawów choroby zakaźnej oraz w przypadku stwierdzenia temperatury ciała wynoszącej 37,5°C i więcej.

  1. Każdy zawodnik pełnoletni lub w przypadku zawodników niepełnoletnich po odbyciu jednych próbnych zajęć musi dostarczyć do trenera prowadzącego podpisaną deklarację, zgodę i oświadczenie rodziców oraz informację o zapoznaniu się z regulaminami.
  2. Ubezpieczenie NNW zawodnika leży po stronie rodziców.
  3. W przypadku rezygnacji jest konieczność poinformowania osobę prowadzącą zajęcia w formie pisemnej (mailowo lub sms)
  4. W przypadku braku płatności w terminach podanych w regulaminie płatności trener ma prawo nie wpuścić zawodnika na trening.
  5. Dziecko musi być przygotowane do zajęć: w przypadku gdy jeszcze nie ma judogi musi mieć – spodnie dresowe długie, koszulkę, klapki, wodę. W przypadku gdy ma judogę – judoga z pasem, klapki i wodę.
  6. Wszystkie sprawy typu rachunki, faktury, zaświadczenia prosimy kierować na adres e-mail: malejudo@gmail.com
  7. Wszystkie ważne informację prosimy sprawdzać na naszym funpage na facebooku oraz na naszej stronie internetowej – np: odwołane zajęcia, wyjazdy, obozy, egzaminy, dodatkowe treningi itp.

REGULAMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK:
Wysokości składek:
a) grupy przedszkolne trenujące raz w tygodniu – 60 zł miesięcznie,
b) grupy przedszkolne trenujące dwa razy w tygodniu – 100 zł miesięcznie

c) grupy przedszkolne starsze trenujące raz w tygodniu – 70 złotych miesięcznie

d) grupy przedszkolne starsze trenujące dwa razy w tygodniu – 120 złotych miesięcznie

c) grupa początkująca trenująca raz w tygodniu – 70 zł miesięcznie,
d) grupa początkująca trenująca dwa razy w tygodniu trenująca dwa razy w tygodniu – 120 zł miesięcznie

e) grupy kontynuujące i średnio zaawansowane – 120 złotych miesięcznie


1. Wszystkie składki muszą być uregulowane przelewem do 25 dnia bieżącego miesiąca. W przypadku braku składki może być doliczana opłata 10 zł do następnego miesiąca. Numery kont znajdą państwo w zakładce zapisy i cennik lub kontakt.

2. Składki w każdym miesiącu są równe przez 10 miesięcy od września do czerwca, chyba że osoba prowadząca zajęcia postanowi inaczej.

3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odliczania części opłaty.

4. Opłata składki jest stała.W przypadku nieobecności przez cały miesiąc składka wynosi 20 zł – opłata rezerwująca miejsce.W przypadku nieobecności dziecka na treningu, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w inny dzień.

5. W przypadku nieodbytego treningu z powodu wyjazdu trenera na zawody lub nie odbycia się z innego ważnego powodu dziecko ma prawo odrobić trening w inny dzień.

W tytule wpłaty wpisujemy IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, miesiąc za jaki płacimy i nr telefonu rodzica/opiekuna.
Numer konta bankowego: 03 1050 1139 1000 0091 3977 6257


RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:1. Matsport Mateusz Kuliński, ul. Kąkolowa 7/42 85-811 Bydgoszcz przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do grupy ćwiczącej. 2. Administratorem danych osobowych jest Mateusz Kuliński, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez trenerów oraz księgowego.
Administrator danych informuje, że: 1. Przetwarzane dane osobowe członków oraz kandydatów na członków pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą; 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo albo z wystąpieniem z zajęć; 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy: telefonicznie lub mailowo. 4. Pani/Pana dane osobowe: – podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO, – przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do zajęć wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych), – będą przechowywane, przez okres przynależności do zajęć, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji, – nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów, – nie są przekazywane żadnym innym podmiotom; 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia. W razie uznania, że przetwarzanie przez Matsport dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 6. Pozyskiwane dane będą wykorzystywane przez Administratora w następujących celach: – realizacja usługi (np. przeprowadzenie procesu rezerwacji i zakupu usługi, wystawienie faktury), – do kontaktowania się z użytkownikami poprzez rozsyłanie newslettera i odpowiedzi do użytkowników korzystających z formularzy zawartych na naszej stronie. Dane wprowadzane do konkretnych formularzy wykorzystywane są wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub wykonanie danej usługi lub działania i nie są dalej wykorzystywane. – w celach statystycznych, – w celach marketingowych – pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Matsport (np. promujące nadchodzące wydarzenia). Informacje komercyjne generowane są wyłącznie przez nas, nie przekazujemy informacji od podmiotów trzecich, ograniczamy ich objętość i częstotliwość wysyłania.