Regulaminy i RODO

REGULAMIN:

1. Każdy zawodnik pełnoletni lub w przypadku zawodników niepełnoletnich po odbyciu jednych próbnych zajęć musi dostarczyć do trenera prowadzącego podpisaną deklarację, zgodę i oświadczenie rodziców oraz informację o zapoznaniu się z regulaminami.
2. Ubezpiecznie NNW zawodnika leży po stronie rodziców.
3. W przypadku rezygnacji jest konieczność poinformowania osobę prowadzącą zajęcia w formie pisemnej (mailowo lub sms)
4. W przypadku braku płatności w terminach podanych w regulaminie płatności trener ma prawo nie wpuścić zawodnika na trening.
5. Dziecko musi być przygotowane do zajęć: w przypadku gdy jeszcze nie ma judogi musi mieć – spodnie dresowe długie, koszulkę, klapki, wodę. W przypadku gdy ma judogę – judoga z pasem, klapki i wodę.
6. Wszystkie sprawy typu rachunki, faktury, zaświadczenia prosimy kierować na adres e-mail: malejudo@gmail.com
7. Wszystkie ważne informację prosimy sprawdzać na naszym funpage na fejsbooku oraz na naszej stronie internetowej – np: odwołane zajęcia, wyjazdy, obozy, egzaminy, dodatkowe treningi itp.

REGULAMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK:

Wysokości składek:

a) osoby trenujące raz w tygodniu – 60 zł miesięcznie

b) osoby trenujące dwa razy w tygodniu – 90 zł miesięcznie

Wszystkie składki muszą być uregulowane do końca bieżącego miesiąca ( tak jak za wrzesień do końca września). W przypadku braku składki może być doliczana opłata 10 zł do następnego miesiąca. Numery kont znajdą państwo w zakładce zapisy i cennik lub kontakt.

2. Składki w każdym miesiącu są równe przez 10 miesięcy od września do czerwca, chyba że osoba prowadząca zajęcia postanowi inaczej.

3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odliczania części opłaty. Opłata składki jest stała.

4. W przypadku nieobecności przez cały miesiąc składka wynosi 20 zł – opłata rezerwująca miejsce.

5. W przypadku nieobecności dziecka na treningu, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w inny dzień.

6. W przypadku nieodbytego treningu z powodu wyjazdu trenera na zawody lub nie odbycia się z innego ważnego powodu dziecko ma prawo odrobić trening w inny dzień.

7. W tytule wpłaty wpisujemy IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, miesiąc za jaki płacimy i nr telefonu rodzica/opiekuna.

 

RODO
W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

1. Matsport Mateusz Kuliński, ul. Kąkolowa 7/42 85-811 Bydgoszcz przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do grupy ćwiczącej.
2. Administratorem danych osobowych jest Mateusz Kuliński, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez trenerów oraz księgowego.

Administrator danych informuje, że:
1. Przetwarzane dane osobowe członków oraz kandydatów na członków pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo albo z wystąpieniem z zajęć;
3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy: telefonicznie lub mailowo.
4. Pani/Pana dane osobowe:
– podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
– przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do zajęć
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
(nie są przetwarzane w celach handlowych),
– będą przechowywane, przez okres przynależności do zajęć, a także po ustaniu
członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie
usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
– nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
jakichkolwiek pomiarów,
– nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana
danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
W razie uznania, że przetwarzanie przez Matsport dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
6. Pozyskiwane dane będą wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
– realizacja usługi (np. przeprowadzenie procesu rezerwacji i zakupu usługi, wystawienie faktury),
– do kontaktowania się z użytkownikami poprzez rozsyłanie newslettera i odpowiedzi do użytkowników korzystających z formularzy zawartych na naszej stronie. Dane wprowadzane do konkretnych formularzy wykorzystywane są wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub wykonanie danej usługi lub działania i nie są dalej wykorzystywane.
– w celach statystycznych,
– w celach marketingowych – pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Matsport (np. promujące nadchodzące wydarzenia). Informacje komercyjne generowane są wyłącznie przez nas, nie przekazujemy informacji od podmiotów trzecich, ograniczamy ich objętość i częstotliwość wysyłania.